Znów u Mamy

Tegoroczna, 53. ogólnopolska pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i osłabionych przez wiek na Jasną Górę była okazją do dziękczynienia za 50. rocznicę ustanowienia święta Matki Bożej Uzdrowienia Chorych oraz za beatyfikację pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

zdjęcie: D. Dajmund

2018-10-02

W trzecim roku Nowenny przed jubileuszem stulecia istnie­nia Apostolstwa Chorych w świecie, na Jasnej Górze zgromadzi­ły się osoby chore i niepełnosprawne z różnych stron Polski.

„Złota” Patronka

Jak co roku, pielgrzymka odbyła się 6 lipca – w święto Matki Bożej Uzdro­wienia Chorych. Święto to dokładnie 50 lat temu (27 stycznia 1968) ustanowił pa­pież Paweł VI, odpowiadając na prośbę polskich biskupów. O wydarzeniu tym w homilii przypomniał biskup Romuald Kamiński – przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdro­wia i Chorych, który wraz z chorymi pielgrzymował do Czarnej Madonny. Przywołując historię ustanowienia pa­tronalnego święta Apostolstwa Chorych, biskup Kamiński przytoczył fragment papieskiego dekretu sprzed 50 lat: Zboż­ne dzieła, które świadczą, że jesteśmy chrześcijanami – niemało przyczyniają się do tego, że ci, którzy chorują i cier­pią boleści, doznają ulgi i pociechy. Za Przewodniczkę w tych dziełach chrze­ścijańskiej miłości słusznie uważana jest Dziewica i Boża Rodzicielka. Ją przeto, wzywaną przez Kościół jako Uzdrowienie Chorych, członkowie Unii Apostolstwa Chorych i wszyscy chorzy w Polsce czczą ze szczególnym pietyzmem i obrali sobie za Niebieską Patronkę. Dlatego Umiło­wany Syn Nasz Stefan, Świętego Rzym­skiego Kościoła Kardynał – Prezbiter Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski w imieniu wszystkich biskupów Polski, zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy wybór ten zatwierdzili. Spełniając chętnie to życzenie, my, zasię­gnąwszy opinii Kongregacji Obrzędów, z całą świadomością i dojrzałą rozwagą, oraz na mocy pełni władzy apostolskiej, niniejszym pismem na zawsze błogosła­wioną Maryję Dziewicę, której nadano tytuł „Uzdrowienie Chorych”, na główną u Boga Patronkę całej Unii Apostolstwa Chorych i wszystkich chorych w Polsce zatwierdzamy, czyli na nowo ustana­wiamy i ogłaszamy, dodając wszystkie honory i przywileje liturgiczne, przy­sługujące prawnie wszystkim Patronom różnych społeczności, łącznie z upraw­nieniem obchodzenia Jej święta corocznie w dniu 6 lipca oraz używania własnego formularza Mszy świętej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że oprócz złotego jubileuszu ustanowienia święta Matki Bożej Uzdrowienia Cho­rych, w bieżącym roku mija również 350 lat od momentu koronacji Jej wizerunku

przez Kapitułę Watykańską (1668). Od tamtej pory koronowany obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych znajdu­je się u ojców kamilianów w Rzymie, w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny Pokutnicy.

Dziękczynienie chorych

Lipcowa pielgrzymka osób chorych na Jasną Górę była również okazją do dziękczynienia Bogu za beatyfikację pie­lęgniarki Hanny Chrzanowskiej, która całe swoje życie poświęciła najbardziej potrzebującym i opuszczonym. Postać tej ofiarnej opiekunki chorych w konfe­rencji przybliżył pielgrzymom ks. Lucjan Szczepaniak SCJ, kapelan w Uniwersy­teckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie­-Prokocimiu. Powiedział o niej, że „kiedy z troską pochylała się nad cierpiącymi, wykonując najprostsze posługi pielę­gnacyjne, których nadprzyrodzonego znaczenia wcześniej nie rozumiała, stopniowo wzrastała w niej miłość do Jezusa. Dobrowolnie podjęła bolesne doświadczenie objęcia krzyża cierpienia ludzi wykluczonych ze społeczeństwa z powodu działań wojennych, nędzy, starości, niedołęstwa i chorób. Swoim życiem udowodniła, że wezwanie i słowa Jezusa są dla niej najważniejsze i mają moc nakazu moralnego, od którego uzależnione jest zbawienie”.

Pielgrzymi modlili się przez wsta­wiennictwo bł. Hanny Chrzanowskiej, i św. Łukasza, polecając Bogu szcze­gólnie tych, którzy opiekują się chory­mi: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, wolontariuszy, nadzwy­czajnych szafarzy Komunii świętej oraz kapelanów.

W programie pielgrzymki oprócz Eu­charystii i konferencji znalazły się rów­nież: nabożeństwo lourdzkie połączone z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Cudownego Obrazu, Droga Krzyżowa na Wałach oraz krótki koncert kwartetu smyczkowego. W tym roku Matka Boża zgromadziła u swego jasnogórskiego tro­nu około 2 tysiące osób chorych i nie­pełnosprawnych. Pielgrzymi przybyli do Częstochowy zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych wraz ze swymi opiekunami i duszpasterza­mi. Wszystkim, którzy pomogli chorym w dotarciu na Jasną Górę, niech Bóg wynagrodzi ich poświęcenie i miłość.


Zobacz całą zawartość numeru

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2018nr09, Z cyklu:, Z bliska

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024