Eucharystia daje życie

Rozmowa z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem, metropolitą katowickim, przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski.

zdjęcie: WWW.ARCHIDIECEZJAKATOWICKA.PL/ROMAN KOSZOWSKI

2020-01-06

S. ALEKSANDRA LEKI CSSE: Jest Ksiądz Arcy­biskup przewodniczącym Komisji Dusz­pasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski. Czym zajmuje się ta Komisja?

KS. ABP WIKTOR SKWORC: – Komisja zajmuje się programowaniem duszpasterstwa w Kościele w Polsce i czyni to już od ponad 50 lat. Warto podkreślić, że jest to pewien rys charakterystyczny Ko­ścioła w Polsce, iż programuje działania duszpasterskie w skali całego kraju. Nie wszystkie Episkopaty tak robią, nie we wszystkich krajach tworzone są progra­my duszpasterskie. Chodzi nam o to, żebyśmy w ramach wspólnoty Kościoła w Polsce, działali i formowali wiernych systematycznie, zgodnie z przyjętym programem.

W jakim celu tworzone są programy duszpasterskie?

– Przede wszystkim programy dusz­pasterskie mają służyć formacji i mają odpowiadać na konkretne problemy duszpasterskie, które zauważamy. Program duszpasterski nie jest wymy­ślony przy biurku – jest raczej próbą odpowiedzi na zgłaszane postulaty czy problemy, które dostrzegamy, które są sygnalizowane.

Czego dotyczy program duszpasterski na kolejny rok?

– Idziemy konsekwentnie torem sa­kramentów inicjacji chrześcijańskiej. Najpierw mówiliśmy o sakramencie chrztu świętego w kontekście 1050. rocznicy chrztu. Następnie przez dwa lata mówiliśmy o sakramencie bierzmo­wania, o Duchu Świętym – uświadamia­liśmy sobie, że jesteśmy Nim napełnieni od chrztu świętego, przez sakrament bierzmowania, także przez udział w Eu­charystii. Mamy działać w mocy Bożego Ducha, bo otrzymaliśmy Jego dary, Jego charyzmaty. Właściwie każdy chrze­ścijanin otrzymuje dary i charyzmaty Ducha Świętego i tymi darami powi­nien posługiwać wspólnocie. One nie są nam dane dla zaspokojenia naszego religijnego egoizmu, lecz właśnie po to, żebyśmy nimi służyli, byśmy budowali wspólnotę Kościoła.

W tej grupie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej znajduje się Euchary­stia, która jest – jak stwierdza Sobór Watykański II – szczytem i źródłem. Dlatego idziemy w kierunku szczytu, idziemy do źródła i pewnie jest dobrze, gdy na szczycie i przy źródle zatrzy­mamy się na trochę dłużej, ponieważ Eucharystia to jest centrum życia Kościoła. Nie ma daru ważniejszego, bo to sam Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały.

Programy są przygotowywane w cyklu trzyletnim?

– Są przygotowywane co roku, ale program związany z Eucharystią, pod hasłem „Eucharystia daje życie”, będzie trwał przez trzy lata. Będzie jednak w poszczególnych latach miał nową treść. Określą ją podtytuły. Przez te trzy kolejne lata chcemy uświadomić sobie, że Eucharystia jest dającą życie tajemnicą wiary, która jest wyznawana, potem jest celebrowana i świętowa­na. Oczywiście, te aspekty zachodzą na siebie, ale inne będzie rozłożenie akcentów.

Program duszpasterski jest adresowany do całego Kościoła w Polsce, czyli także do osób chorych. Na ile ten program, właśnie o Eucharystii, może być dla nich ważny?

– Myślę, że każdemu chrześcijani­nowi przyda się przypomnienie kate­chizmowych wiadomości o Eucharystii. Warto czytać na ten temat, by tajemnicę wypełnić treścią, by lepiej zrozumieć i przyjąć dar. Właściwie należałoby zapytać: Kim jest Eucharystia? Eu­charystia to Chrystus – ukrzyżowany, umierający, zmartwychwstały, z którym spotykamy się w czasie Mszy świętej. Na temat Eucharystii wypowiadała się zarówno starożytność chrześcijańska, wiele dokumentów Kościoła jak i pa­pieże XX wieku. Wystarczy przywołać dokumenty napisane przez papieża Jana Pawła II czy papieża Benedykta XVI. Zresztą, od papieża Benedykta XVI za­czerpnęliśmy metodologię tego progra­mu, który swoją adhortację apostolską Sacramentum Caritatis podzielił na trzy części: Eucharystia jako tajemni­ca wyznawana, celebrowana i święto­wana w życiu chrześcijańskim. Zatem wierni, także chorzy, mogą pogłębić tę tajemnicę wiary, jaką jest Eucharystia, żeby jeszcze pełniej przeżywać Euchary­stię i świadomie przyjmować jej owoce: Chleb pielgrzymów – Komunię świętą. Życzyłbym, żeby ten największy dar, ja­kim jest Komunia święta, mógł dotrzeć w każdą niedzielę do każdego chorego. Stąd postulat, by w każdej parafii na­szego kraju byli nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, by mogli ją zanosić chorym, osobom w starszym wieku czy niepełnosprawnym.

Jakie szczególne intencje modlitewne chciałby Ksiądz Arcybiskup powierzyć Czytelnikom „Apostolstwa Chorych”?

– Chciałbym prosić chorych, żeby dziękując za dar Chrystusa Euchary­stycznego, modlili się za tych, którzy dzisiaj Eucharystię lekceważą czy lek­komyślnie rezygnują z tego niezwykłego spotkania w Wieczerniku, jakim jest li­turgia Mszy świętej, wielkiej Tajemnicy Wiary. Druga intencja wynika z tego, że sakrament chrztu świętego jest także zasiewem w ludzkich sercach teologicz­nych cnót wiary, nadziei i miłości. Trze­ba prosić Ducha Świętego, żeby ten za­siew ożywił się w sercach tych, u których został zagłuszony przez jakieś życiowe „chwasty”. Trzeba się modlić, żeby lu­dzie ochrzczeni wrócili do wiary, wrócili do Eucharystii, żeby jej nie lekceważyli. Chodzi tu o to, żeby nie dochodziło do aktów profanacji – tej zewnętrznej, ale także tej wewnętrznej, przez niegodne, świętokradzkie przyjmowanie Komunii świętej. Eucharystia jest zawsze spotka­niem z Tym, który jest Dawcą pokoju. Ten dar pokoju ciągle jest w Eucharystii przywoływany. W związku z tym trzeba się modlić o pokój: żebyśmy sami do­świadczali pokoju od Chrystusa, ale też żeby ten pokój uobecniał się w sercach, w społeczeństwie i świecie, bo różnych punktów zapalnych jest bardzo wiele. Warto też otoczyć modlitwą kapłanów, którzy Eucharystię celebrują. Wciąż, i to bardzo, potrzebujemy Waszej modlitwy. Módlcie się nie tylko o nowe powołania do służby Ewangelii; módlcie się również o zachowanie powołań.

Bardzo dziękuję za rozmowę.


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, S. Aleksandra, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2020nr01, Z cyklu:, W cztery oczy

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

9

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 21.06.2024