HOPE znaczy nadzieja

Znakiem (logo) naszego stowarzyszenia jest słowo HOPE, które stanowi skrót od nazwy „Hospicjum Perinatalne”. HOPE w języku angielskim oznacza nadzieję. Ta nadzieja bardzo mocno wpisana jest w naszą działalność.

zdjęcie: CANSTOCKPHOTO.PL

2018-09-07

Kilka lat temu z inicjatywy osób wsłuchanych w Boże wezwanie do miłości najmniejszych, zostało powołane do istnienia Stowarzyszenie „Śląskie Hospicjum Perinatalne”, które swoją opieką otacza rodziny oczekują­ce narodzin chorych dzieci, najczęściej takich, które umrą wkrótce po urodze­niu. Kiedy rodzice w czasie badań pre­natalnych dowiadują się, że ich poczęte, ukochane i wyczekiwane dziecko jest nieuleczalnie chore, że jego szanse na przeżycie są znikome, że prawdopodob­nie umrze ono przed porodem lub krótko po nim, stają wobec konieczności pod­jęcia decyzji, niejednokrotnie drama­tycznej. Muszą zdecydować, czy donosić ciążę i pozwolić dziecku się urodzić, czy też pójść za namową niektórych i poddać się zabiegowi aborcji.

Dać wsparcie

Rodzice w podobnej sytuacji są najczęściej całkowicie zagubieni, mają poczucie niezasłużonej krzywdy i wiel­kiego osamotnienia. Wiele matek i ojców podejmuje heroiczną decyzję o poda­rowaniu własnemu dziecku możliwości naturalnej, godnej i pozbawionej bólu śmierci, w jedynie jemu pisanym czasie, o którego nadejściu decyduje sam Bóg. Równocześnie dają sobie, a niejedno­krotnie również rodzeństwu i dziadkom, niepowtarzalną szansę poznania, przy­tulenia i w końcu pożegnania się z dziec­kiem. Hospicjum perinatalne istnieje po to, aby przedstawić rodzicom możliwość innego wyboru, niż aborcja. Tworzący je ludzie – lekarze, położne i psycho­logowie – pragną pomagać rodzicom w przyjęciu, a następnie zaakceptowaniu niepomyślnej diagnozy dotyczącej ich dziecka. Towarzyszą rodzicom w czasie trudnej ciąży, służą swoim doświadcze­niem i profesjonalizmem w rozwiązy­waniu problemów natury medycznej oraz zapewniają wsparcie psycholo­giczne i duchowe. Do ich zadań nale­ży również jak najlepsze przygotowanie personelu miejsca, w którym na świat ma przyjść chore dziecko, żeby rodzice i inni członkowie rodziny otoczeni ich życzliwością i opieką, w spokoju mo­gli powitać, ochrzcić i pożegnać swoje dziecko. Oprócz wsparcia psycholo­gicznego i wielospecjalistycznej opieki medycznej nad kobietą oraz dzieckiem w okresie przed i po narodzinach, wo­lontariusze hospicjum pozostają do dyspozycji w czasie całego okresu ża­łoby, a nierzadko również w późniejszym czasie.

Przejść najtrudniejsze

Hospicjum perinatalne to grupa lu­dzi, którzy w sytuacji, kiedy kobiecie w ciąży zagrożonej chorobą dziecka oferowana jest tylko aborcja, propo­nują jej wielowymiarowe i bezpłatne wsparcie, żeby zdecydowała się donosić ciążę i urodzić dziecko, często pomimo tego, że jego życie będzie bardzo krótkie. W ramach hospicjum istnieje również grupa matek, które doświadczyły śmierci dziecka, a teraz pragną rozmową i radą służyć innym kobietom, dopiero ocze­kującym na narodziny chorego dziecka. Dzieląc się z nimi swoim doświadcze­niem, najlepiej pomagają im przejść przez ten trudny czas. Wysiłki wszyst­kich osób zaangażowanych w działalność hospicjum perinatalnego zmierzają ku temu, aby rodzice mieli poczucie, że ich świadoma decyzja o urodzeniu dziecka obciążonego poważną chorobą, okaza­ła się dla nich najsłuszniejszą decyzją w ich życiu.

Jeżeli rodzice chorego dziecka zdecy­dują się na przyjęcie pomocy hospicjum perinatalnego, wówczas będzie ona pro­fesjonalna i kompleksowa. Rodzice będą mogli porozmawiać z gronem lekarzy na temat diagnozy. Będzie dostępna pomoc psychologiczna z prawdziwe­go zdarzenia dla całej rodziny. Dziecko zostanie przyjęte z radością, a zespół będzie wiedział, jak należy znaleźć się w całej sytuacji i jak od strony medycznej właściwie zabezpieczyć nowo narodzone maleństwo. Ponadto – co bardzo ważne – zespół nie będzie stosował działań noszących znamiona uporczywej terapii, czyli np. intubacji czy przetaczania krwi. W takich przypadkach należy dziecku zapewnić warunki godnego odchodze­nia, a nie próbować utrzymać je przy życiu za wszelką cenę. Zamiast tego bę­dzie możliwość pożegnania się z odcho­dzącym dzieckiem, czy ochrzczenia go.

Marzenie o Domu

Widząc rosnące potrzeby rozszerze­nia naszej działalności, profesjonalnego wspierania rodziców dzieci z rzadkimi chorobami wrodzonymi, również z ze­społem Downa, który jest jednym z naj­częstszych wskazań do aborcji, zrodziło się pragnienie utworzenia ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia. Jest to marzenie o domu, w którym zapewnio­na zostanie bezpłatna pomoc specjali­stów, do których chore dzieci normalnie mają utrudniony dostęp, profesjonal­na rehabilitacja, sala do spotkań grup wsparcia, które są tak bardzo rodzicom potrzebne oraz do terapii psychologicz­nej. To marzenie zostało zawierzone św. Józefowi, który jest wspaniałym opie­kunem kobiet brzemiennych i dzieci. Członkowie stowarzyszenia rozpoczęli czas modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa o wsparcie dalszej działalności. Również Wam – szanownym Czytelni­kom – polecamy modlitwie dzieło ho­spicyjne, marzenie o Domu św. Józefa, wszystkich podopiecznych oraz tych, którzy wahają się w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka.

Znakiem (logo) naszego stowarzy­szenia jest słowo HOPE, które stanowi skrót od nazwy „Hospicjum Perinatal­ne”. HOPE w języku angielskim oznacza nadzieję. Ta nadzieja bardzo mocno wpisana jest w naszą działalność. Po pierwsze towarzyszy ona rodzicom. Jest to nadzieja, że decyzja o urodzeniu dziecka jest tą najsłuszniejszą w życiu albo że zdołają poradzić sobie po jego bolesnej stracie. Ta nadzieja towarzyszy także nam. Ufamy, że uda nam się za każdym razem pomóc rodzicom cho­rych dzieci najlepiej, jak to możliwe. Nadzieja jest tym, co sprawia, że nie rezygnujemy w obliczu trudności.


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2018nr03, Teksty polecane

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 25.01.2022