Śpiewnik i modlitewnik rekolekcyjny, dzień IV (teksty do wydrukowania)

Aby każdy mógł włączyć się w śpiewy i modlitwy rekolekcyjne, w treści wiadomości zamieszczamy teksty do wydrukowania.

zdjęcie: canstockphoto.pl

2020-06-03

 

Teksty do wydrukowania

DZIEŃ CZWARTY

4 czerwca 2020 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

9:00 – Wstęp, Godzinki i Jutrznia

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

NA KOMPLETĘ

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą, * Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, * A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu * I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie. * Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości, * Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli aniołowie, * Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
O, Rodzicielko łaski, Nadziejo grzeszących, * O, jasna Gwiazdo morska, o, Porcie tonących!
Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, * Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

 Celebrans: Jako olej wonny, o, Maryjo, imię Twoje.
Wierni: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
Celebrans: Pani, wspomagaj modlitwy nasze,
Wierni: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Celebrans: Módlmy się.

Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków.

Wierni: Amen.
Celebrans: Pani, wspomagaj modlitwy nasze,

Wierni: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Celebrans: Błogosławmy Panu.
Wierni: Bogu chwała.
Celebrans: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Wierni: Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK
Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie * Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, * A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona.: Tać to Różdżka, w której ani pierworodnej, * ani uczynkowej winy skaza nie postała.

Celebrans: W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była.
Wierni: Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
Celebrans: Pani, wspomagaj modlitwy nasze,
Wierni: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Celebrans: Módlmy się. Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, Królowo niebieska, Cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia!
Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa, w godzinę śmierci, a przybądź przy skonaniu w potrzebie, kiedy oczy nasze zaćmione nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie się mógł ruszać do wzywania imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń od napadów nieprzyjacielskich, zachowaj nas od potępienia wiekuistego, a doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O, najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo.

Wierni: Amen.
Celebrans: Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Celebrans: Pani, wspomagaj modlitwy nasze.
Wierni: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Celebrans: Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, + Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen.

ZAKOŃCZENIE GODZINEK

Witaj, Kościoła Matko, coś ludzkości dana * Pod krzyżem, gdzie moc złego została złamana.
Do kogo Cię porównam, o, Hetmanko nasza, * Boleść Twa jak żałosne treny Jeremiasza.

Cierpieniem przeorana, o, wierna Noemi, * Przez Ciebie nas zaślubić raczył Władca ziemi.
Orędowniczko nasza z Galilejskiej Kany, * Uproś ludowi Twemu nowy cud przemiany.
Aby Ojczyzny naszej drugie tysiąclecie * Zjednało Kościołowi wolność w całym świecie.

Celebrans: Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości.
Wierni: Aby uprosić wolność Kościoła w całym świecie.

Celebrans: Módlmy się. Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, religia nieustannie cieszyła się wolnością a Ojczyzna bezpieczeństwem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wierni: Amen

Jutrznia

Kapłan: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Wierni: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. *  Alleluja.

HYMN

 1. Chryste Królu, przed Tobą padamy, * Do stóp Twoich kornie się zbliżamy. *
  Chcemy Boski Twój majestat sławić, * Przed Twym tronem cześć swoją wyjawić.
  Bądź uwielbion od wszego stworzenia. * Niech Cię chwali niebo, ziemia, świat, *
  Boś jest godzien dla Twego imienia, * By się każdy kłaniał Tobie rad.
 2. Panie, Jezu, my uznajem Ciebie * Jako Króla w szczęściu i w potrzebie. * I pragniemy Twymi poddanymi * Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi. Panuj nad naszymi rodzinami, * Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż. * Obdarzaj nas Twoimi łaskami, * Wszystkie sługi Twoje z sobą zwiąż.

PSALMODIA

1 ant. Przez krew Jego krzyża * Ojciec pojednał wszystko ze sobą, / i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.

Psalm 63, 2-9

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, * jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie, * a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu * i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą * i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

"Do Ciebie lgnie moja dusza, * prawica Twoja mnie wspiera".

Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Ant. Przez krew Jego krzyża * Ojciec pojednał wszystko ze sobą, / i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.

2 ant. Wszystko przez Chrystusa * i dla Chrystusa zostało stworzone.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana, niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, * błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, * błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi, * błogosławcie Pana, dnie i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana, * niech Go chwali i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, * błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.

Błogosławcie Pana, źródła wodne, * błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, * błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, * błogosławcie Pana, synowie ludzcy.

Błogosław Pana, Izraelu, * chwal Go i wywyższaj na wieki.

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, * błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, * błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.

Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, * chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, * pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ant. Wszystko przez Chrystusa * i dla Chrystusa zostało stworzone.

3 ant. Wszystko poddał pod Jego stopy, * a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, / który jest Jego Ciałem.

Psalm 149

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * a synowie Syjonu radują swym Królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, * niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech święci cieszą się w chwale, * niech się weselą przy uczcie niebieskiej.

Chwała Boża niech będzie w ich ustach, * a miecz obosieczny w ich ręku,

Aby pomścić się na poganach * i karę wymierzyć narodom,

Aby ich królów zakuć w kajdany, * a dostojników w żelazne łańcuchy,

Aby się spełnił wydany na nich wyrok. * To jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszystko poddał pod Jego stopy, * a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, / który jest Jego Ciałem.

CZYTANIE Hbr 10, 5-10

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w  zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże". Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie", choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: "Oto idę, aby spełnić wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Kantor:  Oto przychodzę, * Abym pełnił Twoją wolę.
Wierni:  Oto przychodzę, * Abym pełnił Twoją wolę.
K.   Twoje Prawo mieszka w moim sercu.
W.  Abym pełnił Twoją wolę.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Oto przychodzę, * Abym pełnił Twoją wolę.

PIEŚŃ ZACHARIASZA   Łk 1, 68-79

Ant. Niech wszyscy stanowią jedno, Ojcze, * aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niech wszyscy stanowią jedno, Ojcze, * aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

PROŚBY

Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty napełniasz dobrodziejstwami wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą; my, Twoje dzieci, na początku tego dnia, prosimy Cię przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie:

Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste, * Synu Boga żywego,
- prowadź nas do światła * Twojej prawdy.

Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Słowo Boga, * Ty jesteś u Ojca odwiecznie i na wieki,
- uświęć Twój Kościół * w jedności.

Wysłuchaj nas, Panie.

Jezu, namaszczony przez Ojca * w Duchu Świętym,
- utwierdź Twój Kościół * w świętości.

Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Kapłanie * Nowego Testamentu,
 - przyoblecz kapłanów * Twoją świętością na chwałę Ojca.

Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Mądrości Boga, * pokoju i pojednanie nasze,
- spraw, abyśmy wszyscy byli * zgodni i jednomyślni w Twoim Kościele.

Wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, Wieczny Kapłanie * i chwało Ojca,
- spraw, aby nasza ofiara była uwielbieniem * Twojej wiecznej chwały.

Wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.   

MODLITWA

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, † spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Kapłan: Błogosławmy Panu.
Wierni: Bogu niech będą dzięki.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE

Panowanie Twoje trwa * Na wieki. Alleluja. * Weselmy się i radujmy. * Alleluja, alleluja.

10:00 – KONFERENCJA

ŚPIEW NA ROZPOCZĘCIE

O, Duchu Święty, Boże, * Napełnij serca nasze, * Odnów oblicze tej ziemi, * Tej ziemi.

ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE

Jezusowi cześć i chwała za miłości cud. * Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud. * Alleluja, Alleluja, niech Go wielbi lud, * Alleluja, Alleluja, za miłości cud.

15:00 – NABOŻEŃSTWO

ŚPIEW NA ROZPOCZĘCIE

 1. Ojcze z niebios, Boże, Panie, * Tu, na ziemię, ześlij nam * Twoje święte zmiłowanie, * Tu, na ziemię, ześlij nam.
 2. Boże wielki, my w pokorze * Do Twych stóp garniemy się. * Wola Twoja wszystko może, * Ześlij nam więc łaski swe.

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

NA POCZĄTKU

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

NA DUŻYCH PACIORKACH
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

NA MAŁYCH PACIORKACH
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

NA ZAKOŃCZENIE

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. (3 razy)

Jezu, ufam Tobie. (3 razy)

ŚPIEW

 1. Bóg nad swym ludem zmiłował się * I Zbawiciela nam zesłał. * Miłość nam daje, usuwa grzech, * Prowadzi w bramy królestwa.  /: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. * Swoją miłość odnów w nas. :/
 2. Miłość Chrystusa przemienia świat, * Wyznacza szlaki wciąż nowe. *
  Kruszy nienawiść, wprowadza ład, * Jednoczy z ludźmi i z Bogiem.  /: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. * Swoją miłość odnów w nas. :/
 3. W miłości swojej zachowaj nas, * Chryste, Zwycięzco i Panie. * Niech upragniony nadejdzie czas * Odnowy i pojednania. /: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. * Swoją miłość odnów w nas. :/

LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,                                                                                            - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,                                                                                
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,                                                                               - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro uroczysta,                                                                                     
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw,                                                                                    - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw,                                                                                    - wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego,                                                                                       - wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył,  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, Ciebie prosimy…
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, Ciebie prosimy…
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, Ciebie prosimy…
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, Ciebie prosimy…
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, Ciebie prosimy…
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy Ciebie prosimy…
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, Ciebie prosimy…
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, Ciebie prosimy…
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, Ciebie prosimy…
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy…

Celebrans: Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wierni: Amen.

ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE
Chrystus Królem. Chrystus Panem. * Chrystus, Chrystus Władcą nam.

18:00 – MSZA ŚWIĘTA

PROCESJA WEJŚCIA
Ludu kapłański, Ludu królewski, * Zgromadzenie święte, Ludu Boży, * Śpiewaj twemu Panu.

 1. Tobie śpiewamy, o, Synu umiłowany Ojca. * Uwielbiamy Cię, Mądrości Przedwieczna, * Żywe Słowo Boga.
 2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny. * Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Bracie. * Tyś nas przyszedł zbawić.
 3. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu. * Uwielbiamy Cię, o, Boże pokoju, * Przez Krew Twego krzyża.
 4. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa. * Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz * Wszystkie owce swoje.

REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

PRZYGOTOWANIE DARÓW
Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. * Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. * Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.

Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. * Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. * Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.

Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar. * To Ty dajesz dziecku Twemu swojej łaski Boży dar. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. * Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.
PROCESJA KOMUNIJNA
Ja wiem, w kogo ja wierzę * Stałością duszy mej. * Mój Pan w tym Sakramencie * Pełen potęgi swej. * To Ten, co zstąpił z nieba, * Co życie za mnie dał. * I pod postacią chleba * Pozostać z nami chciał. Ja wiem, w kim mam nadzieję, * W słabości mojej moc. * To Ten, przed którym światło * Pali się w dzień i w noc. * On moim szczęściem w życiu, * On światłem w zgonu dzień. * Zwycięża mroki grzechu, * Rozprasza śmierci cień. Ja wiem, kogo miłuję * Nad wszelki świata czar, * Kto poi duszę moją, * Kto zna miłości żar. * To Król nad wszystkie króle, * Wielki i słodki Pan, * Co karmi dusze głodne * Ciałem i Krwią swych ran.

UWIELBIENIE PO KOMUNII

 1. Ciebie, Boże, wielbimy. * Ciebie, Stwórcę wszechmocnego. * Ze wszystkich sił wielbimy, * Dawco wszystkiego dobrego. * W dobroci nieskończony, * Bądź na wieki chwalony.
 2. Tobie anieli w niebie * Nucą: Święty, Święty, Święty! * I bez ustanku Ciebie *
  Wielbią, Boże niepojęty. * Chwała Twa, wieczny Panie, * Na wieki nie ustanie.

ŚPIEW PO ROZESŁANIU

 1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy * I kocha także mnie, dziecię swe. Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością, * Bóg jest miłością, miłuje mnie.  
 2. Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, * Aby do nieba prowadził mnie.  Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością, * Bóg jest miłością, miłuje mnie.
 3. Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz. * Gdy serce boli, utulisz je. Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością, * Bóg jest miłością, miłuje mnie.
 4. Chcę Ciebie kochać miłością wielką, * Tak długo, póki tu będę żyć.  Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością, * Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Autorzy tekstów, redakcja, Najnowsze

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 14.07.2020